Serat Sabdatama

Rasaning tyas kayungyun

Angayomi lukitaning Gambuh

Gambir wana kalawan eninging ati

Katenta kudu pitutur

Sumingkir ing reh tyas mirong

Den samya amituhu

Ing sajroning jaman Kalabendu

Yogya sami nyenyuda ardaning ati

Kang nenuntun mring pakewuh

Uwohing panggawe awon

Ngajapa tyas rahayu

Ngayomana sasameng tumuwuh

Wahanane ngendhak angkara kalindhih

Ngendhangaken pakarti dudu

Dinuwa luwar tibeng doh

Beda kang ngaji pupung

Nir waspada rubbedane tutut

Akekinthil tan anggop anggung tut wuri

Tyas riwut rawat dauru

Korup sinerung ing goroh

Ilang budayanipun

Tanpa bayu weyane ngalumpuk

Saciptaning wardaya ambebayani

Ubayane nora payu

Kari kataman pakewoh

Rong asta wus katekuk

Kari ura-ura kang pakantuk

Dhandhanggula lagu palaran sayekti

Ngleluri para leluhur

Abot sihing swami karo

Galap gangsuling tembung

Ki Pujangga panggupitanipun

Rangu-rangu pamanguning reh arjanti

Tinaggapan prana tambuh

Katenta nawung prihatos

Wartane para jambur

Pamawasing wasita tanpa wus

Wahanane jaman owah angowahi

Yeku sangsaya pakewuh

Ewuh aya kang linakon

Sidining Kalabendu

Saya ndadra ardaning tyas limut

Ora kena sinirep limpading budi

Lamun durung mangsanipun

Malah sumuke angradon

Tatanane tumruntun

Panuntuning tyas angkara antuk

Kaladesa wenganing karsa kaeksi

Limut kalimput angawut

Mawut sanggyaning dumados

Ing antara sapangu

Pangungaking kahanan wus mirut

Morat-marit panguripaning sasami

Sirna katentremanipun

Wong udrasa sa nggon-enggon

Kemat isarat lebur

Bubur tanpa daya kabarubuh

Paribasan tidhem tandhaning dumadi

Begjane ula daulu

Cangkem silite anyaplok

Dhungkari gunung-gunung

Kang geneng-genengĀ  padha jinugrung

Parandene tan ana kang nanggulangi

Wedi kalamun sinembur

Upase lir wedang umob

Kolonganing kaluwung

Prabanira kuning abang biru

Sumurupa iku mung soroting warih

Wewarahe para rasul

Dudu jatining Hyang Manon

Supaya padha emut

Amawasa benjang jroning jaman

Windu kuning kono ana wewe putih

Gagamane tebu wulung

Arsa angrabaseng wedhon

Rasane wus karasuk

Kesuk lawan kalamangsanipun

Kawisesa kuwasanira Hyang Widdi

Wahyaning wahyu tumelung

Tulus tan kena tinegor

Karkating tyas katuju

Jibar-jibur adus banyu wayu

Yuwanane turun-tumurun tan enting

Liyan praja samya rujuk

Keringan saenggon-enggon

Tatune kabeh tuntum

Lelarane waluya sadarum

Tyas prihatin ginantya suka mepeki

Wong ngantuk anemu kethuk

Njerone isi ringgit bokor

Amung padha tinumpuk

Nora nana rusuh colong jupuk

Rajakaya cinancangan aneng njawi

Tan ana nganggo tinunggu

Parandene tan cinolong

Diraning durta katut

Anglakoni ing panggawe runtut

Tyase katrem kayoman ayuning budi

Budyarja marjayeng limut

Amawas pangesthi awon

Ninggal pakarti dudu

Kadarpaning parentah ginugu

Mring pakaryan saregep temen nastiti

Ngisor ndhuwur tyase jumbuh

Tan ana waon-winaon

Ngratani sapraja gung

Keh sarjana sujana ing kewuh

Nora kewran ing wicara agal alit

Pulih duk jaman rumuhun

Tyase teteg teguh tanggon

Iklan

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: