Serat Joko Lodhang

Ronggeh jleg tumiba

Gagaran santosa

Wartane meh teka

Sikara karodha

Tatage tan katon

Barang-barang ngerong

Saguh tanpa raga

Katali kawawar

Dhadhal amekasi

Tondha murang tata

Jaka Lodhang gumandhul

Aneng ngepang ngethengkrang sru muwus

Eling-eling pasthi karsaning Hyang Widdhi

Gunung mendhak jurang mbrenjul

Ingusir praja prang kasor

Nanging away keliru

Sumurupa kandha kang tinamtu

Nadyan mendhak-mendhaking gunung wus pasthi

Masih katon tabetipun

Beda lawan jurang ngesong

Nadyan bisa mbarenjul

Tanpa tawing enggal jugrugipun

Kalakone karsaning Hyang wus pinasthi

Yen ngidak sangkalanipun

Sirna Tata Esthining Wong

Sasedyane tanpa dadya

Sacipta-cipta tan polih

Kang rataton-raton rantas

Mrih luhur asor pinganggih

Bebendu gung nekani

Kongas ing kanisthanipun

Wng agung nis gungira

Sudireng wirang jrih lalis

Ingkang cilik tan tolih ring cilikira

Wong alim-alim pulasan

Njaba putih njero kuning

Ngulama mangsah maksiyat

Madat madon minum main

Kaji-kaji ambanting

Dulban kethu putih mumprung

Wadon nir wadonira

Prabaweng sakala rukmi

Para sudagar ingargya

Jroning jaman keneng sarik

Marmane saisining rat

Sangsarane saya mencit

Nir sad esthining urip

Iku ta sangkalanipun

Pantoging nandhang sudra

Yen wis tobat tanpa mosik

Sru nalangsa narima ngandel ring suksma

Mbok parawan sanggawang dhuhkiteng kalbu

Jaka Lodhang nabda malih

Nanging ana parmanipun

Ing weca kang wus pinasthi

Esthinen murih kalakon

Sangkalane maksih nunggal jamanipun

Neng sajroning madya akir

Wiku Sapta Ngesthi Ratu

Ngadil parimarmeng dasih

Ing kono karsaning Manon

Tinemune wong ngantuk anemu kethuk

Malenuk samargi-margi

Marmane bungah kang nemu

Marga jroning kentuk isi

Kencana sesotya abyor

Iklan

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: